VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Nghị định 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Nghị đinh 83 về công tác Khuyến nông
Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông
Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Nông nghiệp hữu cơ
Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính phủ Về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng
Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Nghị định số 23/2006/NĐ-CP về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng
Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp.
Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Nghị định số 48/2007/NĐ-CP về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển ngành nghề nông thôn
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Nghị định số 65/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
  
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 744.440