VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Quyết định 139/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Quyết định 1672/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc phê duyệt Danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Quyết định 1676/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên.
Quyết định 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Quyết định ban hành quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020
Quyết định số 1407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Công nhận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý rừng phòng hộ
Quyết định số 2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020
Quyết định số 2223/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020
Quyết định số 3482/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của BNN và PTNT
Quyết định số 5667/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
Quyết định số 623/QĐ-TCLN-VP ngày 30/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng IV
Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Quyết định số: 2505/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020
Quyết định v/v Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Trung tâm Khuyến nông
  
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 721.182