VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, theo Thông tư Số: 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, theo Thông tư Số: 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tiêu chí kinh tế trang trại.
Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương
Thông tư Hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vững (Thông tư 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014)
Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT ngày 29/01/2011 hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp
Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26 tháng 7 năm 2013 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020
Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông
Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 08/3/2007 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Thông tư liên tịch Số 52/2008/BNNPTNT-BTC ngày 14 tháng 04 năm 2008, Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Thông tư số 01/2019 TT-BNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2019
Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-189:2019/BNN về chất lượng sản phẩm phân bón.
Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng chính
  
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 744.455