VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Tài nguyên download
Bộ luật hình sự, Nghị Quyết 41/2017/QH14
Công văn về việc tăng cường công tác chỉ đạo vụ xuân 2018
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, theo Thông tư Số: 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, theo Thông tư Số: 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Luật Tố Cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/06/2018 của Quốc Hội
Luật Trồng trọt năm 2018, số 31/2018/QH14
Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Nghị định 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Nghị đinh 83 về công tác Khuyến nông
Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông
Nghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Nông nghiệp hữu cơ
Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính phủ Về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng
Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Nghị định số 23/2006/NĐ-CP về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng
  
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 744.454