VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Giới thiệu chung


Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên (trước đây là Khuyến nông Bắc Thái) được thành lập ngày 13/12/1991 do UBND tỉnh Quyết định. Là tổ chức khuyến nông đầu tiên của cả nước (Trước khi có Nghị định số 13 của CP về khuyến nông); tổ chức ra đời nhằm phục vụ các chương trình phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Trung tâm Khuyến nông hiện nay được thành lập theo Quyết định 2539/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở sát nhập Ban Quản lý dự án Phát triển Chè vào Trung tâm Khuyến nông. Trung tâm hiện có 46 CBCCVC và lao động trong đó biên chế 42, Hợp đồng theo Nghị định 68CP là 4 người.

Trụ sở của Trung tâm Khuyến nông đặt tại Tầng 4, Tòa nhà Đa Trung tâm - Tổ 25 - Phường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Cấp huyện có Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc ủy ban nhân dân huyện.

- Cấp xã có cán bộ khuyến nông biên chế thuộc Trung tâm Dịch vụ cấp huyện làm việc trực tiếp tại xã.

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

Trung tâm Khuyến nông có các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.

7. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

8. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông; tham gia vào chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp.

10. Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật: Sản xuất, cung ứng các loại giống cây trồng, vật nuôi; cung ứng vật tư nông nghiệp; Thực nghiệm sản xuất thử, khu vực hóa các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp mới đã được công nhận và các công nghệ mới trước khi đưa ra sản xuất trên địa bàn tỉnh; Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Tư vấn và dịch vụ khác liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.

11. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật.

12. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

13. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

15. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia giao cho.

II. Cơ cấu tổ chức:

1.Ban lãnh đạo: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc .

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và trạm trực thuộc

- Phòng Hành chính – Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch – Kỹ Thuật;

- Phòng Thông tin - Đào tạo;

- Trạm Chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ Khuyến nông.


Số lượt đọc:  5289  -  Cập nhật lần cuối:  02/12/2019 03:00:36 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 783.843