VIEPortal.org
Đang tải dữ liệu...

Văn phòng UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Khuyến nông

Ngày 25/3/2020, Tổ công tác của UBND tỉnh, do đồng chí Lưu Quang Tuấn, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh làm tổ trưởng đã làm việc với Trung tâm Khuyến nông về việc thực hiện nhiệm vụ, công tác khuyến nông.
Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên, được tổ chức lại theo Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án Phát triển Chè vào Trung tâm Khuyến nông.
Trung tâm Khuyến nông hiện có 3 phòng nghiệp vụ và 01 Trạm Chuyển giao kỹ thuật và Dịch vụ khuyến nông với tổng số 51 cán bộ, công chức, viên chức, lao động.
Sau hơn 6 tháng sát nhập mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Trung tâm luôn phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Năm 2019, Trung tâm đã triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các phòng chuyên môn, trạm trực thuộc bám sát kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025. Tập trung chỉ đạo việc thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh tổ quốc 2019; đồng thời, kiện toàn lại các ban chỉ đao của đơn vị…
Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông đã triển khai thực hiện thành công và có hiệu quả cao 05 dự án khuyến nông bằng nguồn vốn Trung ương, 01 dự án khuyến nông bằng nguồn vốn nông thôn mới, 14 mô hình khuyến nông, 05 mô hình hỗ trợ phát triển chè, 01 chương trình hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc nông sản rau, quả, lúa, chè và chương trình trồng cây phân tán bằng nguồn ngân sách của tỉnh. Các chương trình, mô hình, dự án khuyến nông được các cơ quan chuyên môn và người dân đánh giá cao, có khả năng nhân rộng trên địa bàn…

Ảnh minh họa
Đồng thời, Trung tâm Khuyến nông chú trọng thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, sản xuất cây giống…
Trong 3 tháng đầu năm 2020, Trung tâm tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung như: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch cải cách hành chính và Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Phát động và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, triển khai công tác đăng ký thi đua, khen thưởng và sáng kiến năm 2020…
Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Trung tâm Khuyến nông trong thời gian qua đặc biệt là từ khi sáp nhập đến nay, đồng chí Lưu Quang Tuấn, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, đội ngũ cán bộ khuyến nông phải nâng cao về chất lượng; Trung tâm Khuyến nông là đơn vị chủ lực để thực hiện các dự án lớn trong phát triển sản xuất nông nghiệp, các dự án, mô hình khuyến nông phải hướng sản xuất theo cơ chế thị trường định hướng XHCN, sản xuất lớn, tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị. Mở rộng nguồn lực khuyến nông bằng xã hội hóa, bằng các nguồn trong nước và nước ngoài. Xây dựng Chương trình khuyến nông dài hạn (5 – 10 năm) và kế hoạch ngắn hạn, bám sát Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông…

Dương Trung Kiên - TTKN

Số lượt đọc:  387  -  Cập nhật lần cuối:  27/03/2020 04:16:31 PM
Liên kết
Sở NN&PTNT Thái Nguyên
UBND Thái Nguyên
Trung tâm KN QG
Số lượt truy cập: 531.001